چاپ کردن این صفحه

آیین نامه ها

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
نوشته شده توسط  | منتشرشده در: مجموعه آیین نامه ها

 depositphotos 97004110 stock photo karate stance hand and black

 دستورالعمل اخذ کمربند دفاع شخصی فدراسیون جودو

  فصل اول

تعیین ضوابط و مقررات جهت اخذ کمر بند دفاع شخصی و مدون کردن آموزش های دفاع شخصی جهت نیل به اهداف بالاتر

 

منظور:

الف- ایجاد انگیزه و هماهنگی در نحوه آموزش و ارائه کمربند دفاع شخصی

ب - مشخص بودن جایگاه فنی و کسوت فراگیر در این ورزش رزمی

تعریف کمربند دفاع شخصی:

 کمربند دفاع شخصی نشانگر پیشرفت فراگیر در این رشته می باشد که کمربند به رنگ های (سفید، زرد، سبز، آبی، قهوه ای و مشکی) می باشد.

مشخصات ظاهری کمربند:

کمربند دفاع شخصی از جنس پارچه به پهنای تقریبی 4 سانتیمتر و طول آن با توجه به سایز لباس متغییر است.

فصل دوم

اجراء (دستورات اجرایی)

ضوابط اخذ کمربند دفاع شخصی

فراگیران با گذراندن هر دوره که فنون و زمان مشخصی دارد به اخذ کمربند بالاتر نائل می گردد.

الف- انتخاب رنگ کمربندها و تعیین تعداد کمربندها تا رسیدن به کمربند سیاه دفاع شخصی

ب- انتخاب فنون برای هر کمربند و تقسیم بندی فنون مقدماتی تا پیشرفته دفاع شخصی

 الف : انتخاب رنگ های کمربند دفاع شخصی

 1- کمربند سفید (مرحله اول)

در این مرحله هنر جو از فنون دفاع شخصی هیچ اطلاعی ندارد و این کمربند در بدو ورود و آغاز فراگیری فنون و پوشیدن لباس رزمی به هنر جواعطاء می شود. رنگ سفید این کمربند نشانه صلح و دوستی و پاکی است. در این ورزش هنر جو قبل از هر چیز ابتدا باید دوستی و مصالحه کردن را بیاموزد و از طرفی هنر جو در این مرحله همچون لوح سفیدی است که آماده دانش آموزی است.

۲- کمربند زرد ( مرحله دوم)

ترتیب و انتخاب رنگ ها در دفاع شخصی به نوعی نشانگر دانه نهالی است که در زمین کاشته می شود و در آخر به درخت تناوری مبدل می شود. رنگ زرد در این مرحله بیانگر ناپختگی و حامی است و اولین گام برای رسیدن به تکامل و پختگی است.

۳- کمربند سبز (مرحله سوم)

در این مرحله هنرجو با اطلاع اندکی قبلی، فقط به اندازه مرحله قبل از دفاع شخصی مطلع است و در مدتی که به این ورزش رو آورده و با حرکات نرمشی و ورزشی به شادابی رسیده که در این مرحله رنگ سبز بیانگر همین موضوع است.

4- کمربند آبی (مرحله چهارم)

در این مرحله هنرجو تا حدودی از دفاع شخصی به اطلاعاتی رسیده و شروع به برانگیخته شدن حس پیشرفت و خواستن و کسب مدارج بالاتر در هنرجو است و لیکن هنر جو هنوز ناپخته و خام است.

5 - کمربند قهوه ای (مرحله پنجم )

در این قسمت هنرجو آماده گرفتن دان و رفتن به مرحله پختگی و کامل شدن است. در این مرحله هنرجو آشنایی کامل با فنون داشته و فنون را به نحو احسن و زیبا اجراء می کند.

کمربند سیاه یا دان (مرحله ششم )

این قسمت خود می تواند به قسمتهای مختلف تقسیم شود در این مرحله هنرجو با تلاش و گذراندن مراحل فوق و با اجراء صحیح و زیبای تمامی فنون قبلی و درک هدف از اجرای آنها و یاد گرفتن اسامی آنها به مرحله پختگی کامل رسیده در این مرحله هنرجو علاوه بر فنون دفاع شخصی فوق بایستی کاتای دفاع شخصی را نیش بیاموزد.

ب : تقسیم بندی فنون دفاع شخصی

مقدماتی (فنون تا کمربند قهوه ای) - تخصصی (فنون تا کمر بند مشکی)

عالی (مربیگری و داوری درجه ۳، ۲، ۱) و کمربند دان دو به بالا

فنونی را که هنرجویان بایستی در هر مرحله بیاموزند به شرح ذیل می باشد:

 کمربند سفید

نحوه صحیح پوشیدن لباس رزمی، بستن کمربند و رعایت احترامات دفاع شخصی

کمربند زرد

علاوه بر اجرای فنون مراحل قبل

اجرای صحیح افت ها

الف) افت از پشت

ب) افت از پهلو (چپ و راست)

ج)افت جلو

د )غلت رزمى

۲- اجرای صحیح ضربات و دفاع دست:

الف) ضر به مشت در جهات مختلف

ب) ضربه تیغه دست

ج)ضر به با آرنج

د) دفاع دست در جهات مختلف

۳- اجرای صحیح ضربات پا:

الف )ضر به مستقیم با بُل پا (هر دو پا)

ب) ضرر به با روی پا از جناحین (هر دو پا)

ج ) ضر به با تیغه کف پا (هر دو پا)

د ) ضربه با زانو (هم دوپا)

در مجموع پس از سه ماه آموزش؛ کمربند زرد ارائه خواهد شد.

کمربند سبز

علاوه بر اجرای صحیح فنون مرحله قبل

  • اجرای فنون پرتابی:

الف) درو کردن پا از پشت

ب) پرتاب از روی کمر

ج) پرتاب از روی شانه

د) پرتاب بوسيله فن کمر

 2- اجرای رهایی مچ :

الف) اجرای رهایی مچ و ترکیب با ضربات دست

ب) اجرای رهایی مچ و ترکیب با ضربات پا

ج) اجرای رهایی مچ و ترکیب با فنون پرتابی

3-  اجرای رهایی آرنج :

الف) اجرای رهایی آرنج و ترکیب با ضربات دست

ب) اجرای رهایی آرنج و ترکیب با ضربات پا

ج) اجرای رهایی آرنج و ترکیب با فنون پرتابی

4- اجرای رهایی شانه :

الف)اجرای رهایی شانه و ترکیب با ضربات دست

ب) اجرای رهایی شانه و ترکیب با ضربات پا

ج) اجرای رهایی شانه و ترکیب با فنون پرتابی

5- اجرای رهایی موی سر از جلو و پشت :

الف ) اجرای رهایی موی سر و ترکیب با ضربات دست

ب) اجرای رهایی موی سر و ترکیب با ضربات پا

ج) اجرای رهایی موی سر و ترکیب با فنون پرتابی

در مجموع پس از سه ماه آموزش؛ کمربند سبز ارائه خواهد شد.

کمربند آبی

علاوه بر اجرای صحیح فنون مراحل قبل

  • اجرای رهایی از خفگی از جلو و پشت سر :

الف) اجرای رهایی از خفگی از جلو و پشت سر و ترکیب با ضربات دست

ب) اجرای رهایی از خفگی از جلو و پشت سر و ترکیب با ضربات پا

ج) اجرای رهایی از خفگی از جلو و پشت سر و ترکیب با فنون پرتابی

۲- اجرای رهایی یقه :

الف ) اجرای رهایی یقه و ترکیب با ضربات دست

ب) اجرای رهایی یقه و ترکیب با ضربات پا

ج ) اجرای رهایی یقه و ترکیب با فنون پرتابی

۳- اجرای رهایی گرفتن از روی دست از جلو و پشت :

الف ) اجرای رهایی گرفتن از روی دو دست و ترکیب با ضربات دست

ب) اجرای رهایی گرفتن از روی دو دست و ترکیب با ضربات پا

ج) اجرای رهایی گرفتن از روی دو دست و ترکیب با فنون پرتابی

اجرای رهایی گرفتن از زیر دو دست از جلو وپشت

الف) اجرای رهایی گرفتن از زیر دو دست و ترکیب با ضربات دست

ب) اجرای رهایی گرفتن از زیر دو دست و ترکیب با ضربات پا

ج) اجرای رهایی گرفتن از زیر دو دست و ترکیب با فنون پرتابی

5- اجرای رهایی از یک خم و دو خم :

الف) اجرای رهایی از یک خم و دو خم و ترکیب با ضربات دست

ب) اجرای رهایی از یک خم و دو خم و ترکیب با ضربات پا

ج) اجرای رهایی از یک خم و دو خم و ترکیب با فنون پرتابی

در مجموع پس از چهار ماه آموزشی؛ کمربند آبی ارائه خواهد شد.

کمربند قهوه ای

علاوه بر اجرای صحیح فنون مراحل قب

دفاع در مقابل ضربه مشت مستقیم :

الف ) دفاع در مقابل ضربه مشت مستقیم و ترکیب با ضربات دست

ب) دفاع در مقابل ضربه مشت مستقیم و ترکیب با ضربات پا

ج) دفاع در مقابل ضربه مشت مستقیم و ترکیب با فنون پرتابی و چفت و بست ها

۲- دفاع در برابر مشت از جناحین :

الف) دفاع در برابر مشت از جناحین و ترکیب با ضربات دست

ب) دفاع در برابر مشت از جناحین و ترکیب با ضربات پا

ج) دفاع در برابر مشت از جناحین و ترکیب با فنون پرتابی و چفت و بست ها

 ۳- دفاع در برابر مشت به زیر چانه :

الف) دفاع در برابر مشت به زیر چانه و ترکیب با ضربات دست

ب) دفاع در برابر مشت به زیر چانه و ترکیب با ضربات پا

ج) دفاع در برابر مشت به زیر چانه و ترکیب با فنون پرتابی و چفت و بست ها

4 - دفاع در برابر مشت از بالای سر :

الف) دفاع در برابر مشت از بالای سر و ترکیب با ضربات دست

ب) دفاع در برابر مشت از بالای سر و ترکیب با ضربات پا

ج) دفاع در برابر مشت از بالای سر و ترکیب با فنون پرتابی و چفت و بست ها

دفاع در برابر ضربه مستقیم پا به شکم

الف) دفاع در برابر ضربه مستقیم پا به شکم و ترکیب با ضربات دست

ب) دفاع در برابر ضربه مستقیم پا به شکم و ترکیب با ضربات پا

ج) دفاع در برابر ضربه مستقیم پا به شکم و ترکیب با فنون پرتابی

دفاع در برابر ضر به پا از جناحین :

الف) دفاع در برابر ضربه پا از جناحین و ترکیب با ضربات دست

ب) دفاع در برابر ضربه پا از جناحین و ترکیب با ضربات پا

ج) دفاع در برابر ضربه پا از جناحین و ترکیب با فنون پرتابی

در مجموع پس از پنج ماه آموزش؛ کمربند قهوه ای ارائه خواهد شد.

کمربند مشکی دان یک :

۱- داشتن حداقل سن 14 سال تمام

۲- اجرای صحیح فنون مراحل قبل

۳- اجرای صحیح چفت و بست ها روی مچ دست ( 4 فن )

4- اجرای صحیح دفاع و ضربات و پرتابها در هنگام حرکت در جهات مختلف

5- نمایش صحیح، حرکات تخصصی دفاع شخصی دان یک (کاتا )

در مجموع پس از نه ماه آموزش کمربند سیاه ارائه خواهد شد.

 کمربند مشکی دان دو :

1- داشتن حداقل سن ۱۷ سال تمام

2- اجرای صحیح فنون مراحل قبل

3- شیوه های صحیح راه رفتن و قرار گرفتن پاها در هنگام اجرای فنون

4- نمایش صحیح حرکات تخصصی دفاع شخصی دان دو (کاتا)

5-دفاع در برابر جیب بری از روبرو و پشت سر

 

کمربند مشکی دان سه :

اجرای صحیح فنون مراحل قبل

1- آشنایی با نقاط حساس بد

نمایش صحیح حرکات تخصصی دفاع شخصی دان سه (کاتا)

کمربند مشکی دان چهار :

الف- اجرای صحیح فنون مراحل قبل

ب - اجرای حرکات تخصصی دفاع شخصی دان 4

ج- داشتن مدارک داوری و مربیگری درجه دو دفاع شخصی

کمربند مشکی دان پنج :

الف-  اجرای فنون مراحل قبل

ب - اجرای حرکات تخصصی دفاع شخصی دان 5

ج - داشتن مدارک داوری و مربیگری درجه یک

د- ارائه یک تحقیق و پژوهش در مورد فنون دفاع شخصی که تکراری نباشد.

شرایط اخذ دان ها

1-گذشت زمانی از دان یک به دان دو                    ←                     ۲ سال ( ۲4 ماه تمام )

۲-گذشت زمانی از دان دو به دان سه                     ←                       ۳ سال (۳6 ماه تمام)

۳- گذشت زمانی از دان سه به دان چهار                 ←                          4 سال (48 ماه تمام )

4- گذشت زمانی از دان چهار به دان پنج                ←                        5 سال (6۰ ماه تمام )

 

با کسب قهرمانی در رشته دفاع شخصی هنرجوها به ازاء :

1 - قهرمانی در سطح استان 6 ماه از مدت ارتقاء حکم کسر می شود (داوری، مربیگری، دان)

2 - قهرمانی در سطح کشور یک سال از مدت ارتقاء حکم کسر می شود (داوری، مربیگری، دان)

قهرمانی در سطح بین المللی دو سال از مدت ارتقاء حکم کسر می شود (داوری، مربیگری، دان) و بیشتر از آن به صلاحدید کمیته فنی دفاع شخصی می باشد.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

بازدید 14682 بار
آخرین ویرایش در سه شنبه, 21 شهریور 1396 ساعت 09:58
استاد رحیمی

آخرین‌ها از استاد رحیمی

موارد مرتبط

1 نظر